Quy định bảo mật thông tin của Chợ nhanh 24h

Chợ nhanh 24h rất hân hạnh được cung cấp một dịch vụ mua bán trao đổi hàng hóa trực tuyến tốt nhất hiện nay

Nghị định luật pháp và quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân có mục đích đảm bảo rằng việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn được thực hiện phù hợp với các quyền, các quyền tự do cơ bản và nhân phẩm của con người, đặc biệt liên quan đến sự riêng tư và bản sắc cá nhân. Do đó, chúng tôi có trách nhiệm thông báo cho bạn về chính sách bảo mật của chúng tôi.

1. Mục đích xử lý

1.1 Chúng tôi thông báo cho bạn rằng, dữ liệu cá nhân bạn cung cấp khi đăng ký vào Dịch vụ hoặc được mua lại trong phạm vi hoạt động mà chúng tôi thực hiện có thể được xử lý cho các mục đích liên quan đến cung cấp bản thân Dịch vụ. Sau khi đăng ký, chúng tôi có thể gửi cho bạn e-mail liên quan đến các dịch vụ tương tự với các dịch vụ được cung cấp và bạn có thể phản đối việc gửi thư điện tử này bất kỳ lúc nào.

1.2 Dữ liệu của bạn sẽ được sử dụng, nếu ủy quyền được đưa ra, để gửi thông tin và phiếu mua hàng thương mại, cũng bởi các bên thứ ba thuộc cùng một nhóm chonhanh24h.com mà chủ sở hữu có thể liên lạc dữ liệu cá nhân bạn cung cấp.

1.3 Dữ liệu của bạn sẽ được sử dụng, nếu được ủy quyền, để thu thập dữ liệu và thông tin nói chung và đặc biệt về định hướng và / hoặc sở thích của bạn.

2. Các phương pháp chế biến

2.1 Dữ liệu được thu thập bởi các đối tượng, xử lý bằng cách sử dụng các công cụ CNTT, thủ công và tự động với logic liên quan chặt chẽ đến các mục đích nêu trên và trong bất kỳ trường hợp nào để bảo đảm an toàn và bảo mật dữ liệu.

2.2 Phù hợp với các quy định hiện hành, một hệ thống xác minh chống spam được kích hoạt trên các thông tin liên lạc được thực hiện thông qua hình thức phản hồi các thông báo được cung cấp cho người dùng. Dữ liệu nhập vào có thể được xác minh chỉ nhằm mục đích xác định các hoạt động hoặc nội dung bất hợp pháp không tuân thủ các Điều kiện chung của Dịch vụ nhưng sẽ không được xử lý hoặc truyền đạt vì mục đích thương mại hoặc quảng cáo.

3. Tính chất tùy chọn của việc cung cấp dữ liệu

3.1 Việc cung cấp dữ liệu cá nhân của bạn hoàn toàn không bắt buộc; tuy nhiên, bất kỳ sự từ chối đưa chúng vào trang đăng ký vì mục đích cung cấp Dịch vụ làm cho không thể sử dụng Dịch vụ được cung cấp như là một phần của trang web www.chonhanh24h.com.

3.2 Việc cung cấp dữ liệu cá nhân của bạn là không bắt buộc cho các mục đích thương mại và bất kỳ sự từ chối nào để thỏa thuận không ảnh hưởng đến việc cung cấp Dịch vụ.

4. Các thể loại của những đối tượng có thể tiết lộ dữ liệu cá nhân

4.1 Dữ liệu thu thập được cho mục đích cung cấp Dịch vụ có thể được truyền đạt đến các công ty thực hiện các chức năng liên quan chặt chẽ đến công cụ của Dịch vụ hoặc trong bất kỳ trường hợp nào cung cấp các dịch vụ nhằm xác minh rằng việc công bố các thông báo không phải là đến việc vi phạm các quyền của tài sản thuộc về bên thứ ba. Những dữ liệu này có thể được chuyển giao cho các công ty trực thuộc và / hoặc thuộc cùng một nhóm của chonhanh24h.com

4.2 Các dữ liệu thu thập cho mục đích thương mại có thể được chuyển giao cho bên thứ ba là một phần của tập đoàn cùng chonhanh24h.com, cho việc bán hoặc cố gắng bán, hoặc cho tất cả các mục đích có tính chất hợp pháp về thương mại và / hoặc thống kê. Danh sách các đối tượng mà dữ liệu cá nhân của bạn đã được chuyển giao có thể được yêu cầu từ Chủ đầu tư thông qua việc sử dụng địa chỉ e-mail được tìm thấy tại điểm 6.2.

5. Quyền của bên liên quan

5.1 Chúng tôi nhắc nhở bạn rằng, bất cứ lúc nào, bạn vẫn có quyền thu thập thông tin từ các chủ sở hữu dữ liệu về các dữ liệu cá nhân liên quan đến bạn, nguồn gốc của cùng, mục đích và phương pháp điều trị; cũng có quyền yêu cầu cập nhật, chỉnh sửa, tích hợp, xóa, chuyển đổi thành dạng nặc danh hoặc chặn dữ liệu cá nhân, được xử lý vi phạm pháp luật, bao gồm cả những điều không cần lưu trữ liên quan đến các mục đích mà dữ liệu được thu thập và / hoặc xử lý sau đó.

5.2 Chúng tôi nhắc nhở bạn rằng bạn cũng có quyền khiếu nại với cơ quan giám sát.

5.3 Nếu bạn không còn quan tâm đến các thông tin liên lạc của Chợ Nhanh 24h và muốn hủy đăng ký nhận bản tin, bạn có thể làm như vậy bằng cách nhấp vào liên kết "hủy bỏ" ở cuối mỗi email được gửi bởi Chợ Nhanh 24h hoặc bằng cách cập nhật các sở thích của bạn từ tài khoản cá nhân của bạn.

6. Trò chuyện

6.1 Chat là nhằm mục đích truyền thông ngay giữa những người dùng sử dụng các dịch vụ của Chợ Nhanh 24h với mục đích duy nhất là tạo điều kiện thuận lợi cho việc bán hàng.

6.2 Công ty Chợ Nhanh 24h có quyền xác minh nội dung của các cuộc hội thoại để kiểm duyệt chúng cho mục đích an ninh và để bảo vệ người dùng.

6.3 Tham gia vào Trò chuyện liên quan đến khả năng nhận dạng của người sử dụng, như được chỉ ra tại thời điểm đăng ký Dịch vụ Chợ Nhanh 24h, được biết đến với bên kia trong suốt các buổi hoạt động.

6.4 Chợ Nhanh 24h có quyền loại trừ khỏi dịch vụ Trò chuyện, và nói chung là từ các dịch vụ được cung cấp bởi Chợ Nhanh 24h, tất cả những người không tuân thủ các quy tắc và / hoặc không tôn trọng các mục đích được xác định cho việc sử dụng dịch vụ Trò chuyện, cũng như tất cả những người hành xử không chính xác và / hoặc không tôn trọng người khác.

6.5 Chợ Nhanh 24h bảo lưu quyền quảng cáo các hành động pháp lý chống lại những người được xác định là có hành vi bất hợp pháp, cũng như để bảo vệ lý do riêng của họ và của người sử dụng tại các địa điểm thích hợp nhất.

7. Thay đổi

7.1 Thông tin này có thể thay đổi. Nếu có thay đổi đáng kể đối với việc sử dụng dữ liệu liên quan đến người dùng bởi Chợ Nhanh 24h, chúng sẽ cảnh báo người dùng cảnh báo người dùng bằng cách xuất bản chúng với bằng chứng tối đa trên các trang của họ.

 

Cập nhật lần cuối vào ngày 01/12/2017

Ghi chú 1 - Việc xử lý dữ liệu cá nhân là việc thu thập, đăng ký, tổ chức, lưu trữ, xử lý, sửa đổi, lựa chọn, trích xuất, so sánh, sử dụng, phổ biến, huỷ bỏ, phân phối, kết nối và bất cứ điều gì khác hữu ích cho việc thực hiện Dịch vụ, bao gồm cả sự kết hợp của hai hoặc nhiều hoạt động như vậy.